Spoštovani starši

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.

Vrtec vsako leto v marcu objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Javni vpis je objavljen v sredstvih javnega obveščanja, na spletni stran vrtca (na spodnji povezavi) in na krajevno običajen način.
V vrtec je mogoče vpisati otroke, ko dopolnijo starost 11 mesecev do vstopa v šolo.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok po določenih kriterijih. Komisijo imenuje ravnatelj šole. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine in otrok s posebnimi potrebami.

Pred vstopom otroka v vrtec je potrebno:
– v vrtcu podpisati “Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca”,
– ob vstopu v vrtec oddati vzgojiteljici zdravniško potrdilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– na Centru za socialno delo oddati “Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev”.

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate prednosti vrstni red, seznam sprejetih in čakalni seznam za šolsko leto 2023/2024.

Komisija za sprejem otrok v vrtec je glede na število prostih mest po posameznih oddelkih, v skladu s prednostnim vrstnim redom odločila, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, so v skladu s prednostnim vrstnim redom  uvrščeni na čakalni seznam.
Na naslednji povezavi si lahko ogledate Informacijo o številu oddelkov in številu mest, ki jih Vrtec pri OŠ Fram zagotavlja za šolsko leto 2023/2024, ter predvideno število prostih mest, ki bodo na voljo od 1.9. 2023:
Prosta mesta


V našem vrtcu imamo 1 prosto mesto za vpis v drugo starostno skupino.

Za več informacij nas pokličite na 02/6300-342 ali nam pišite na vrtec.fram1@gmail.com.