Telefon:GSM: 031/704-202
 

Svetovalno delo

Svetovalno službo opravlja Andreja Štavbe, uni. dipl. pedagoginja, ki je strokovna delavka vrtca. Njen program dela je sestavni del letnega delovnega načrta vrtca.

Skupaj s starši, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in vodstvom sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju življenja in dela vrtca. Prizadeva si za optimalni razvoj vsakega vključenega otroka.

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela.

Staršem svetuje in jim pomaga:

  • ob vključitvi njihovega otroka v vrtec in prehodu v šolo;
  • pri vzgoji in otrokovem razvoju;
  • ob kritičnih situacijah v družini: rojstvo mlajšega sorojenca, ločitev staršev, selitev družine, smrt ožjega družinskega člana, socialno-ekonomske stiske ipd.;
  • pri razumevanju in odpravljanju otrokovih stisk in težav glede hranjenja, spanja, močenja postelje, nemirnosti, strahovih, agresivnem vedenju, …

Sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami ( Zavod za šolstvo, Center za sluh in govor, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Pedopsihiatrični dispanzer, Center za socialno delo …) Poleg tega sodeluje pri odkrivanju, spremljanju in nudenju strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami ter koordinira delo strokovnih skupin.

Svetovanje je lahko osebno, v obliki predavanj ali pedagoških delavnic. Poteka na osnovi prostovoljnosti vsakega posameznega udeleženca, na osnovi zaupnosti podatkov, dogovora in vedno v dobrobit otroka.

Za svetovanje in posvetovanje lahko:

  • svetovalno delavko obiščete v pisarni v prostorih vrtca, v času uradnih ur (zaradi lažje organizacije dela prosimo, da se za termin dogovorite po elektronski pošti):
  • torek 8.20 – 14.00
  • sreda 13.00 – 14.00
  • četrtek 8.20 – 14.00
  • petek 12.00 – 14.00Vse, kar otroci potrebujejo je malo pomoči,

malo upanja in nekoga, ki verjame vanje.

Magic Johnson