V Vrtec Fram so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, in sicer v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. Ta program uporablja splošni kurikulum za vrtce; prilagodi se izvajanje programa ter zagotovi dodatna strokovna pomoč. Kako prilagajati izvajanje kurikuluma, določajo posebna Navodila h kurikulu za vrtec v programih s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami.

V ta program se lahko usmerijo:

  • otroci z lažjimi ali zmernimi motnjami v duševnem razvoju;
  • slepi in slabovidni otroci;
  • gluhi in naglušni otroci;
  • otroci z govorno – jezikovnimi motnjami;
  • gibalno ovirani otroci;
  • dolgotrajno bolni otroci.

 

Program se izvaja tako, da je otrok s posebnimi potrebami vključen v redni oddelek, strokovni delavci pa mu nudijo ustrezno pomoč. Za vsakega otroka posebej ravnatelj vrtca imenuje strokovno skupino, ki je odgovorna za oblikovanje, spremljanje in evalvacijo individualiziranega programa dela za tekoče šolsko leto, pri čemer upošteva mnenja in priporočila strokovnjakov, ki otroka obravnavajo v zdravstvenih in drugih ustanovah. V oblikovanje individualiziranega programa so aktivno vključeni tudi starši, ki prav tako sodelujejo na sestankih strokovne skupine. Otroku s posebnimi potrebami so v vrtcu zagotovljeni vsi pogoji za uspešno napredovanje.

Če želite več informacij v zvezi s postopkom usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, se obrnite na svetovalno delavko vrtca Barbaro Trobentar.

special-needs-children-in-developing-countries_opt